راهنمایی روشنگری Tadian یکپارچه اهداف زندگی را با برنامه ریزی مالی ادغام می کند، پیچیدگی ها را ساده می کند و ما را در مورد مقررات مطلع می کند – یک رویکرد قابل ستایش.