جلسه اخیر ما با Tadian ما را بدون استرس در مورد مسائل مالی، اعتماد به نفس در حفظ شیوه زندگی ما، به لطف حمایت صالح و بسیار رضایت بخش خود را ترک کرد.