به عنوان یک سرمایه گذار، همکاری با Joote یک تغییر دهنده بازی بوده است. بینش انها در بازارهای مختلف و رویکرد استراتژیک انها به تجارت به بازده جامد تبدیل شده است.